Inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Ingelogd blijven
 
Inloggen

Uw wachtwoord vergeten? Klik hier

Nog niet als gebruiker geregistreerd? Klik hier

×

Informatie over Fosfaatovereenkomsten

Produceert u meer fosfaat dan u volgens de wettelijke normen kunt plaatsen op uw land? Dan moet u een gedeelte daarvan verplicht verwerken. Hoeveel? Dat hangt af van de regio waarin u onderneemt.

In Zuid-Nederland gaat het in 2014 om verwerking van 30 procent van het fosfaatoverschot. In Oost-Nederland hanteert het rijk een percentage van 15 procent. In West- en Noord-Nederland moeten veehouders maximaal 5 procent van hun overschot verplicht verwerken. Waarschijnlijk gaan deze percentages in 2015 omhoog naar respectievelijk 50, 30 en 10 procent.

De nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor de mestmarkt. Fosfaat.nu wil met het bijeen brengen van vraag en aanbod dé marktplaats voor fosfaathandel in Nederland worden. De site brengt in beeld wie mest wil hebben en wie mest kwijt wil. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om dat voor uw bedrijf zo goed mogelijk te regelen. Ook publiceert Fosfaat.nu  de actuele noteringen van vraagprijzen voor fosfaat en voor VVO’s, MVO’s,  DPO's en RMO’s.

Kortom, Fosfaat.nu brengt vraag en aanbod op gebied van fosfaat bij elkaar. Zo hebben vragers en aanbieders van mest en mestcontracten in één oogopslag het overzicht.

Bent u veehouder met een fosfaatoverschot? Dan kunt u op vijf verschillende manieren invulling geven aan uw verwerkingsplicht. U kunt kiezen voor een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO),  een mestverwerkingsovereenkomst (MVO), een driepartijenovereenkomst (DPO), een regionale mestafzetovereenkomst (RMO) of voor boer-boer-transport. Hier volgt een uitleg van de mogelijkheden:

Mestverwerkingsplicht overdragen? Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Een melkveehouder mag het deel van zijn verplichte verwerkingsoverschot ook in de buurt afzetten, bijvoorbeeld bij een akkerbouwer. In dat geval moet hij een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) afsluiten. Dit is het bewijs dat hij zijn mestverwerkingsplicht overdraagt aan één of meerdere collega’s. Vaak zijn dat varkenshouders die meer mest verwerken dan ze verplicht zijn. De melkveehouder betaalt de varkenshouder per kalenderjaar voor de verwerking van de extra kilo’s fosfaat en mag deze wegstrepen op zijn eigen overschot.

Varkenshouders kunnen ook VVO’s afsluiten met collega-veehouders. VVO’s mogen niet worden afgesloten tussen pluimveehouders en boeren met andere diersoorten.

De gegevens van de overeenkomst moeten uiterlijk 31 december van het betreffende jaar bij Dienst Regelingen binnen zijn.

Klik voor meer informatie 

 

Rechtstreekse afvoer mest? Mestverwerkingsovereenkomst (MVO)

Een Mestverwerkingsovereenkomst (MVO) is het bewijs dat u het fosfaatoverschot op uw bedrijf rechtstreeks afvoert naar een verwerkende onderneming of direct laat exporteren. Het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in combinatie met de nieuwe opmerkingscode 61 invullen, wordt gezien als een MVO. Door het invullen van opmerkingscode 61 en het insturen van de VDM-gegevens weten wij dat u mest laat verwerken en om hoeveel kilogram fosfaat het gaat.

Als u een overeenkomst afsluit, bent u verplicht de hoeveelheid mest waarvoor u een overeenkomst heeft afgesloten volledig te leveren aan de verwerker. De verwerker is verplicht om deze hoeveelheid daadwerkelijk te verwerken.

Afvoer via bewerker naar verwerker? Driepartijenovereenkomst (DPO)

Gaat u mest niet rechtstreeks naar een verwerker, maar naar een mestbewerker? Dan sluit u een overeenkomst met zowel de bewerker als de verwerker. Dit heet een driepartijenovereenkomst.

In zo’n overeenkomst leggen de drie partijen de hoeveelheid afgevoerde fosfaat vast die de veehouder levert aan de bewerker of diens intermediair. Op zijn beurt legt de bewerker of diens intermediair in dezelfde overeenkomst vast dat hij deze hoeveelheid fosfaat laat verwerken door de verwerker.

U sluit de overeenkomst af via een elektronisch formulier. Dat moet vóórdat de eerste mest naar de bewerker wordt vervoerd. Alle drie partijen moeten ondertekenen met een elektronische handtgekening (TAN-code). Bewaar het formulier goed in uw eigen administratie. Uiterlijk 31 december moet de driepartijenovereenkomst binnen zijn bij het DR-loket.

Hele mestoverschot naar de buurman? Regionale Mestafzet Overeenkomst (RMO)

Veehouders die hun volledige fosfaatoverschot binnen 20 kilometer van hun bedrijfslocatie kunnen plaatsen, zijn vrijgesteld van verwerkingsplicht. De voorwaarde is wel dat het overschot niet groter mag zijn dan 25 procent van de totale mestproductie op het bedrijf. Ook moet de mest direct worden aangewend op het land van de afnemer.

Boeren die hier voor kiezen, moeten de afzet van het totale bedrijfsoverschot vooraf schriftelijk vastleggen. Dat kan net als bij een MVO via het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen, maar dan via het aankruisen van opmerkingscode 71. Dit heet een Regionale Mestafzet Overeenkomst (RMO).

Deel mestoverschot naar buurman? Boer-boertransport

Vaak denken veehouders dat een RMO hetzelfde is als een boer-boer transport. Dat is niet zo. Bij boer-boer transport hoeft u niet het hele overschot naar de buurman te brengen. Bij een RMO is dat juist wel verplicht.

Verder geldt bij boer-boertransport een maximale afstand van tien in plaats van twintig kilometer. Het voordeel van die beperking is dat u de mest niet hoeft te wegen en te bemonsteren. Een nadeel is weer dat bij boer-boertransport in de plaatsingsruimte geen natuurterrein mag worden meegenomen.

Nog een verschil met een RMO is dat de mest bij boer-boertransport niet direct hoeft worden aangewend. Dat is bij regionale mestafzet wel het geval.

Voor het berekenen van uw overschot is het raadzaam om eerst contact op te nemen met uw adviseur.